با شات ایکس همیشه در فناوری بروز باشید
چین بزرگترین تولیدکننده و فروشنده خودرو در جهان
عکس : چین بزرگترین تولیدکننده و فروشنده خودرو

در 11 ژانویه 2024، انجمن خودروسازان چین (CAAM) اعلام کرد که تولید و فروش خودرو در چین در ماه دسامبر 2023 و کل سال 2023 به رکوردهای جدیدی دست یافته است.

در سال 2023، تولید و فروش خودرو در چین با رشد دو رقمی نسبت به سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید.

رشد قابل توجهی در بازار خودروهای سواری ادامه داشت و حجم فروش خودروهای تجاری به 4 میلیون دستگاه رسید. حجم فروش خودروهای برقی جدید رشد سریع خود را حفظ کرد و از 9 میلیون دستگاه گذشت، با سهم بازار بیش از 30٪. حجم صادرات خودرو به حدود 5 میلیون دستگاه رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود و باعث رشد سریع کلی صنعت شده و در این میان روسیه با واردات بیش از 841 هزار وسیله نقلیه در 11 ماه اول سال، بزرگترین مقصد صادرات خودرویی چین در سال 2023 بوده است.

انجمن خودروسازان چین انتظار دارد که در سال 2024، تولید و فروش خودرو در چین همچنان با رشدی پایدار ادامه داشته و بیش از 3٪ افزایش یابد.

آمار تولید و فروش خودرو چین در سال 2023

در ماه دسامبر، تولید خودرو به 3.079 میلیون دستگاه و فروش به 3.156 میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب 29.2٪ و 23.5٪ افزایش داشته است. در کل سال، تولید 30.161 میلیون دستگاه و فروش 30.094 میلیون دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 11.6٪ و 12٪ افزایش داشته است.

در بخش خودروهای سواری، تولید و فروش در دسامبر به ترتیب 2.713 میلیون و 2.792 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 27.7٪ و 23.3٪ افزایش داشته است. در کل سال، تولید 26.124 میلیون دستگاه و فروش 26.063 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 9.6٪ و 10.6٪ رشد داشته است.

در بخش خودروهای تجاری، تولید و فروش در دسامبر به ترتیب 366 هزار دستگاه و 364 هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 41.7٪ و 25.1٪ افزایش داشته است. در کل سال، تولید 4.037 میلیون دستگاه و فروش 4.031 میلیون دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 26.8٪ و 22.1٪ رشد داشته است.

در بخش خودروهای برقی جدید، تولید و فروش در دسامبر به ترتیب 1.172 میلیون و 1.191 میلیون دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 47.5٪ و 46.4٪ افزایش داشته است. به طور خاص، تولید و فروش خودروهای برقی خالص (BEV) به ترتیب 811 هزار دستگاه و 825 هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 35.2٪ و 32.2٪ رشد داشته است. تولید و فروش خودروهای هیبریدی پلاگ‌این (PHV) نیز به ترتیب 360 هزار دستگاه و 364 هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 85.3٪ و 93٪ افزایش داشته است. تولید و فروش خودروهای پیل سوختی (FCV) نیز به ترتیب 1 هزار دستگاه و 2 هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 98.8٪ و 149.1٪ رشد داشته است.

در کل سال 2023، تولید خودروهای برقی جدید 9.587 میلیون دستگاه و فروش آنها 9.495 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 35.8٪ و 37.9٪ افزایش داشته است. به طور خاص، تولید و فروش خودروهای BEV به ترتیب 6.704 میلیون دستگاه و 6.685 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 22.6٪ و 24.6٪ رشد داشته است. تولید و فروش خودروهای PHV نیز به ترتیب 2.877 میلیون دستگاه و 2.804 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 81.2٪ و 84.7٪ افزایش داشته است. در بخش تولید و فروش خودروهای FCV نیز هر کدام 6 هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 55.3٪ و 72٪ رشد داشته‌اند.

در دسامبر 2023، آمار صادرات خودرو 499 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 54.3٪ افزایش داشته است. به طور خاص، صادرات خودروهای سواری 422 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 53.3٪ رشد داشته است. صادرات خودروهای تجاری 78 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 59.9٪ افزایش داشته است. صادرات خودروهای برقی جدید نیز 111 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 36.5٪ رشد داشته است. در کل سال، صادرات خودرو 4.91 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 57.9٪ افزایش داشته است. به طور خاص، صادرات خودروهای سواری 4.14 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 63.7٪ رشد داشته است. صادرات خودروهای تجاری 770 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 32.2٪ افزایش داشته است. صادرات خودروهای برقی جدید نیز 1.203 میلیون دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 77.6٪ رشد داشته است.

جدول آمار تولید و فروش خودرو چین در سال 2023

شرح دسامبر 2023 درصد تغییر نسبت به سال قبل کل سال 2023 درصد تغییر نسبت به سال قبل
تولید کل خودرو 3.079 میلیون +29.2% 30.161 میلیون +11.6%
فروش کل خودرو 3.156 میلیون +23.5% 30.094 میلیون +12%
تولید خودرو سواری 2.713 میلیون +27.7% 26.124 میلیون +9.6%
فروش خودرو سواری 2.792 میلیون +23.3% 26.063 میلیون +10.6%
تولید خودرو تجاری 366 هزار +41.7% 4.037 میلیون +26.8%
فروش خودرو تجاری 364 هزار +25.1% 4.031 میلیون +22.1%
تولید خودرو برقی 1.172 میلیون +47.5% 9.587 میلیون +35.8%
فروش خودرو برقی 1.191 میلیون +46.4% 9.495 میلیون +37.9%
تولید خودرو BEV 811 هزار +35.2% 6.704 میلیون +22.6%
فروش خودرو BEV 825 هزار +32.2% 6.685 میلیون +24.6%
تولید خودرو PHV 360 هزار +85.3% 2.877 میلیون +81.2%
فروش خودرو PHV 364 هزار +93% 2.804 میلیون +84.7%
تولید خودرو FCV 1 هزار +98.8% 6 هزار +55.3%
فروش خودرو FCV 2 هزار +149.1% 6 هزار +72%
صادرات کل خودرو 499 هزار +54.3% 4.91 میلیون +57.9%
صادرات خودرو سواری 422 هزار +53.3% 4.14 میلیون +63.7%
صادرات خودرو تجاری 78 هزار +59.9% 770 هزار +32.2%
صادرات خودرو برقی 111 هزار +36.5% 1.203 میلیون +77.6%

ارسال این خبر برای دوستان در شبکه های مجازی :
تلگرامواتساپایتاتوییترفیس بوکلینکدین